Lokalizuj

GPS monitorovanie vozidiel

 

Služby pre Autoškoly

Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla

GPS monitoring a tvorba agendy o prevádzke výcvikových vozidiel autoškoly

 

Identifikačné zariadenie učebne a trenažéra

Identifikácia účastníkov kurzu a inštruktora autoškoly

 

Služby pre autoškoly: AutoCare L, FleetCare L a ACS L

 

 

 

Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla MZV03

 

Zariadenie MZV03 identifikuje počas cvičnej jazdy účastníka kurzu a inštruktora priložením RFID identifikačnej karty, nepretržite monitoruje polohu vozidla, rýchlosť, prejdenú vzdialenosť, stav sledovaných signálov (rušenie GPS, zapaľovanie, osvetľovacia jednotka prípojného zariadenia), palubné napätie (stav autobatérie a nabíjacej sústavy), preťaženie vo všetkých smeroch  (3D Akcelerometer – zrýchlenie, brzdenie, náraz). Monitorované veličiny priebežne odosiela vlastným komunikačným kanálom,  prostredníctvom GPRS služby na server a po ich verifikácii ich v predpísanej forme a spôsobom poskytuje prostredníctvom definovaných integračných rozhraní pre JISCD na ďalšie spracovanie. Zber údajov a komunikáciu s JISCD v zmysle požiadaviek Zák. č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a vyhlášky č. 45/2016 a ďalšie funkcie nad rámec zákona (uvedené v tabuľke nižšie) zabezpečujeme službou AutoCare L. Služba FleetCare L poskytuje ďalšie funkcie správy vozového parku, reportov, štatistík a sledovania neštandardných stavov vozidla.

 

GPS monitorovacia zostava vozidla MZV03 je pevne inštalovaná vo vozidle pod palubnou doskou v kabíne vodiča pripojením na palubné el. napájanie, signál zapaľovania a osvetľovacej jednotky prípojného zariadenia. Spôsob inštalácie zaručuje, že zariadenie nie je pre posádku vozidla viditeľné a teda nie je akýmkoľvek spôsobom obmedzený výhľad účastníka kurzu a inštruktora autoškoly. Inštalácia pod palubnou doskou tiež zaručuje, že v prípade prudkej zmeny rýchlosti pri akcelerácii, brzdení  alebo nárazu vozidla nedôjde k jeho uvoľneniu a prípadnému ohrozeniu bezpečnosti posádky vozidla.

 

Identifikačné zariadenie učebne a trenažéra IDZ03

 

Zariadenie IDZ03 identifikuje príchod a odchod účastníka kurzu a inštruktora do priestorov učebne alebo trenažéra priložením RFID identifikačnej karty. Nasnímané údaje priebežne odosiela vlastným komunikačným kanálom, prostredníctvom GPRS služby na server a po ich verifikácii ich v predpísanej forme a spôsobom poskytuje prostredníctvom definovaných integračných rozhraní pre JISCD na ďalšie spracovanie. Zber údajov a komunikáciu s JISCD v zmysle požiadaviek Zák. č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a vyhlášky č. 45/2016 zabezpečujeme službou ACS L.

 

Identifikačné zariadenie učebne a trenažéra autoškoly je pevne inštalované v priestore učebne alebo trenažéra autoškoly. Pre inštaláciu je potrebná dostupnosť napájacieho napätia (zástrčka 230V).

 

MZV03 a IDZ03 používajú technológie renomovanej nemeckej firmy Falcom. Záručná lehota je 2 roky od montáže zariadenia. Záručné opravy sa uskutočňujú výmenou vadného zariadenia za nové do 48 hodín od nahlásenia vady. V prípade nepretržite platného zmluvného vzťahu na poskytovanie služieb sú bezplatné záručné opravy poskytované počas predĺženej lehoty 4 roky od inštalácie zariadenia.

 

Riešenie je založené na používaní najmodernejších informačných a komunikačných technológií, ktoré sú základom jeho výkonnosti a robustnosti. Naša spoločnosť neustále rozvíja technické a programové zabezpečenie pre poskytovanie služby s cieľom poskytnúť svojim klientom stále nové možnosti, jednoduchosť, komfort a  maximálnu spoľahlivosť.

 

Prehľad ďalších poskytovaných funkcií AutoCare L a FleetCare L

 

Dohľad nad prevádzkou vozidiel

·         Nepretržité sledovanie a on-line zobrazovanie aktuálnych pozícií všetkých vozidiel vozového parku na kvalitných digitálnych mapách s vysokým rozlíšením

·         Zobrazenie histórie jázd, aktuálnych pozícií a rýchlosti vozidiel kdekoľvek na svete s vykreslením trasy až na úroveň ulíc a parametrov jazdy

·         Rozlíšenie služobných a súkromných jázd pomocou (voliteľne inštalovaného) prepínača vo vozidle. Súkromné jazdy sa nezobrazujú on line na mape ani v histórii polohy vozidiel, a nie sú detailne uvedené v knihe jázd. Na ich zobrazenie musí mať užívateľ pridelelené oprávnenie.

·         Ekonomická prevádzka v roamingu voliteľne (a) s Roamingom s nižšou periodicitou prenášania dát alebo (b) bez Roamingu – prenos dát po návrate do domovskej GSM siete

·         Užívateľsky konfigurovateľná definícia neštandardných stavov, ktoré spôsobia distribúciu alarmových správ -  notifikáciu užívateľa cez sms alebo mail o neštandardných stavoch, napr.:

-          náraz vozidla 

-          nepovolená jazda bez identifikácie vodiča

-          detekcia rušenia GPS signálu

-          opustenie miesta odstavenia vozidla

-          pokles napätia batérie

-          prekročenie rýchlosti

·         Podpora pri vyhľadávaní ukradnutého vozidla

 

Vedenie agendy o prevádzke vozidiel

·         Evidencia vozidiel s možnosťou ich pridelenia zamestnancom

·         Evidencia tankovacích kariet a ich pridelenie zamestnancom, alebo vozidlám

·         Identifikácia vodiča a voľba typu jazdy súkromná/služobná

·         Import záznamov o čerpaní PHL zo súborov poskytnutých poskytovateľom tankovacích kariet

·         Ručné doplnenie záznamov o čerpaní PHL, ak nie je export od poskytovateľa tankovacích kariet.

·         Generovanie a tlač audítorom odsúhlasenej knihy jázd, export knihy jázd do  MS Excel

·         Generovanie cestovných náhrad a vreckového pre služobné cesty

·         Mesačný výkaz prevádzky vozidla s vyúčtovaním nákladov

·         Prehľad nákladov na vozidlá za časové obdobia (mesiac, rok). Export nákladov MS Excel

 

Podpora správy vozového parku

·         Evidencia aktuálneho stavu prejdených km daného vozidla vypočítavaná na základe knihy jázd

·         Indikácia servisnej kontroly, STK, EK po stanovenom počte km alebo uplynutí stanoveného času

·         Evidencia dokumentov spojených s prevádzkou vozidla

·         Evidencia pneumatík